VEREJNÁ ZBIERKA
Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás organizuje
verejnú zbierku Verejná zbierka je zapísaná do registra zbierok Okresným úradom Komárno, odborom všeobecnej vnútornej správy pod registrovým číslom zbierky 401-2018-015482 na základe Rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok Okresného úradu Komárno, odboru všeobecnej vnútornej správy pod č. OÚ-KN-OVVS-2018/015482-2 zo dňa 20.11.2018 pre navrhovateľa - právnickú osobu vykonávajúcu zbierku Združenie Galanta a okolie / Galánta és Vidéke Társulás, IČO: 42 163 331, so sídlom 925 03 Horné Saliby 986.
Dátum vykonávania zbierky: 25.11.2018 Názov obce konania zbierky: Komárno Predbežná správa zbierky reg. č. 401-2018-015482